Valencià / Castellano  ·  TEL. 961 329 017 · EMAIL escuela2@escuela2.es

ERASMUS +

PROJECTE HERMES


logo hermes

CONTEXT
Les escoles participants treballen amb alumnat divers, entre els quals al voltant del 17% presenta Necessitats Educatives Especials (N.E.E.). S'ha detectat que, en major o menor grau, existeixen unes certes distàncies entre el propi alumnat, de manera que és necessari abordar de manera contextualitzada en el món real la diversitat i la inclusió, per a construir una societat inclusiva. Així mateix, l'alumnat, i especialment l'alumnat amb N.E.E., ha d'aconseguir l'adquisició de les competències bàsiques i guanyar en autonomia, flexibilitat i independència per mitjà de diferents propostes didàctiques inclusives.

OBJECTIUS
L'OBJECTIU PRINCIPAL del projecte ha sigut el d'incloure al 100% de l'alumnat amb diferents tipus de capacitats i necessitats en les activitats diàries de l'escola i en activitats extraordinàries, com les mobilitats a l'estranger i ajudar al fet que adquirisquen les competències clau i que milloren la seua autonomia, flexibilitat i independència.

Objectius secundaris:
- Normalitzar les relacions socials entre tota mena d'alumnat i context social, cultural i econòmic
- Millorar l'autonomia i la corresponsabilitat entre l'alumnat i a nivell de centre
- Incrementar la internacionalització dels centres

PARTICIPANTS
En el projecte HERMES han participat 115 estudiants de 15 anys de mitjana d'edat i 20 docents: tutors, professors de suport d'alumnat de diversitat funcional i docents de diverses assignatures del nivell de l'últim curs d'Educació Secundària Obligatòria.
18 d'aquests estudiants presentaven N.E.E. diverses.

ACTIVITATS
Les activitats realitzades són:
- Presentacions sobre el projecte elaborades per l'alumnat (vídeo-blog)
- Campanyes de conscienciació i sensibilització respecte a la inclusió de persones amb diferents capacitats desenvolupades per l'alumnat
- Intercanvis virtuals mitjançant *eTwinning
- 2 intercanvis, 1 a València (Espanya) i 1 a Berlín (Alemanya)

METODOLOGIA
Els continguts s'han treballat prèviament en cada centre d'una manera més dirigida amb el seu grup de companys. Durant les mobilitats, aquests conceptes han sigut abordats d'una manera més integral, des de les activitats plantejades, i a través de la pròpia experiència. L'acompanyament del professorat ha sigut clau per a assegurar l'èxit d'aquestes activitats. Abans de l'inici de la mobilitat, el professorat es va coordinar per a elaborar una bateria d'activitats i mini-projectes que han afavorit la interacció de l'alumnat dels dos països. I durant les mobilitats es van fer parelles d'estudiants, que es van donar suport durant la realització d'aquestes activitats.

Padlet
Intercanvi virtual
Quadern de camp
Resum de la mobilitat a València
Presentació d'Escuela 2
Memòria Mobilitat C1
Memòria Mobilitat C2
Memòria Mobilitat C3

cofinanciado UE

El projecte "HERMES" està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta web és responsabilitat exclusiva d'Escuela 2 Coop. V. i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que puga fer-se de la informació ací difosa.

http://www.sepie.es/

logo sepie erasmus plus